Plasma gasificaiotn به روز ترین روش امحاء زباله های بیمارستانی میباشد که زباله های سمی آلی را به محصولات عادی و غیر سمی مبدل مینماید،

در این روش زباله های خطرناک بیمارستانی  در مواجهه و برخورد با شعله پلاسما تبدیل به  و CO,H2  هیدرو کربنهای غیر سمی میگردند ، این گازها در اثر حرارت بالای شعله پلاسما ( در حدود ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد) به وجود می آیند.

در این روش گازها برای جلوگیری از بازترکیب از دمای ۵۰۰ درجه و به صورتناگهانی  به دمای ۷۰ درجه سرد میشوند و از ترکیب دی اکسین ها جلوگیری میگردد.

ترکیبات معمول یافت شده در زباله های بیمارستانی

Medical waste composition

فرایند شکست مولکولها در محیط پلاسما

Medical Waste Thermal Cracking

گاز های باقی مانده پس از فرایند Plasma Gasification
Residue Gases

جهت در یافت اطلاعات بیشتر با بخش پلاسما شرکت آریا فن  تماس بگیرید.