post

آنالیزور سلول

 نام دستگاه: Holomonitor

نام کمپانی سازنده : Phiab

مدل: Holomonitor M4

اطلاعات بیشتر در سایت کمپانی Phiab

M3 و HoloMonitorTM M4 ” “میکروسکوپ-سل آنالایز” های جدیدی هستند که برای اولین بار در دنیا از سلول های زنده بدون آسیب رساندن به آنها تصویر برداری می کنند و فیلمبرداری (بصورت سه بعدی) و از طرفی دقت بررسی های علمی و گزارشات مرتبط با سلول را برای پژوهشگران از نظر کمی و کیفی افزایش می دهند. این دو دستگاه برای مطالعات بلندمدت ( و غیر مخرب) وقایع بیولوژیکی در کشت سلول، مطالعه اثر داروها، مطالعات سم شناسی، تغییرات بیان ژن یا ارزیابی اثرات ژن SiRNA بکار می روند.

این تکنولوژی بر پایه هولوگرافی دیجیتال استواراست که چندین مزیت نسبت به روش های کلاسیک (با میکروسکوپ های نوری بروش Phase contrast) دارد. در رابطه با نمایش و آنالیز هر نوع سلولی (که همگی شفاف هستند) با روشهای قدیمی نیاز به رنگ آمیزی سلول می باشد. همه رنگ آمیزی ها بر سلول اثر میگذارند و معمولا در کشت سلول این رنگ ها سمی، مضر و حتی کشنده هستند. با این تکنولوژی جدید هیچ نوع رنگ آمیزی مورد نیاز نیست، هیچ اثر سمی وجود نداشته و آنالیز مستقیما بر روی محیط کشت سلولی مرسوم انجام می گیرد. بنابراین با سلول های کاملا سالم گزارشات دقیقتری حاصل می شود و سلولهای طبیعی مجددا برای کارهای بعدی فریز می شوند.

این دو دستگاه ویژگی های منحصر به فردی دارند از جمله: تصویربرداری سه بعدی و فرآوری این تصاویر بکمک نرم افزار نصب شده بر روی دستگاه، که بویژه برای مطالعات مربوط به مهاجرت سلولی (Cell Migration) مفید می باشد. از دیگر مزیت های این سیستم های جدید عدم نیاز به کشت های همزمان در پلیت های چندخانه می باشد. در واقع باید گفت که در این روش از هر نوع ظرفی (Flask, ,Multiwell plates, …) می توان به راحتی جهت آنالیز و بررسی استفاده کرد.

در ارتباط با روش مرسوم و کلاسیک فاز کنتراست (Phase contrast microscopy) شما میتوانید با این دستگاه به انتخاب خود هم از روش قدیمی فاز کنتراست و هم از تکنولوژی جدید (Digital holography) برای مشاهده و مطالعه سلول های خود استفاده کنید. نرم افراز قدرتمندی که برای آنالیز کشت سلول برای این دستگاه نصب می شود یک ابزار استاندارد جدید برای هر آزمایشگاه سلولی می باشد.

جهت مطالعات طولانی مدت :

برای دستگاه HoloMonitorTM M3 یک میکرو انکوباتور طراحی شده است، ولی دستگاه HoloMonitorTMM4 طوری طراحی شده که مستقیما درون انکوباتور قرارگرفته و مطالعات زمانبر براحتی امکانپذیر است.

با استفاده از این اختراع، آنالیز کمّی تعداد زیادی از پارامترها در کمترین زمان امکانپذیر است:

  • آنالیز سلولی هم با روش فاز کنتراست و هم از طریق تکنولوژی جدید دیجیتال هولوگرافی
  • شمارش سریع سلول (بدون رنگ آمیزی و در صورت تمایل با رنگ آمیزی)
  • ارزیابی تکثیر سلول مستقیما در ظروف کشت بدون استفاده از مارکرها
  • پارامترهای موفولوژیکی از قبیل: شکل و فرم سلول، تراکم سلول، حجم سلول
  • تمایز سلولی
  • اندازه گیری مرگ و میر سلول بدون استفاده از رنگ آمیزی
  • تشخیص سلول های آپوپتوزیز شده از سلول های نکروزه شده
  • بررسی و مشاهده مهاجرت سلولی و ردیابی آن
  • ارزیابی تأثیرژن SiRNA از طریق مورفولوژی و تکثیر سلولی
  • بررسی و مطالعات بلند مدت سم شناسی بدون استفاده از مارکرها

Phase shift imaging allow cell biologists to non-invasively image and quantify living cells

Just like water waves, light waves have two principal characteristics; amplitude and phase. The amplitude corresponds to light intensity and is the height of the wave, measured from crest to trough. The phase measures, at specific location, whether a wave is currently at its crest, in its trough or anywhere in between.

Invisible cells

For a cell to be visible by the naked eye or in a normal microscope, the light arriving from the cell must have a different amplitude than the back­ground. Unfortunately, living cells are transparent and only change the amplitude of the illuminating light slightly, if at all.

The problem

To be observed in a normal light microscope, cells must therefore be invasively stained to absorb or emit light and through this have a different amplitude than the back­ground. An unstained living cell do, however, distort the light passing through the cell by phase shifting the light.

By using a special kind of microscope, the phase contrast microscope, phase shifts may be observed, making unstained cells visible. However, phase contrast micro­scopy does not have the ability to quantify phase shifts, only visualize them. This has limited the use of the phase contrast microscope to a visual tool only.

The solution

Modern computer technology has made it possible to both quantify phase shifts and visualize them in so called phase shift images. This new micro­scopy technique is called quantitative phase (contrast) micro­scopy, to distinguish it from non-quantitative phase contrast micro­scopy. Contrary to conven­tional phase contrast microscopy, the new quantitative counterpart has the ability to give both quantitative data and beautiful images, transforming phase contrast microscopy into a quantitative tool.

Quantitative phase microscopy can be achieved using several different techniques. The most commonly used technique is holographic micro­scopy, which is used in the HoloMonitor time-lapse cytometers.

Besides being able to create phase shift images, images created by holo­graphic microscopy are focused when viewed, not when re­cord­ed. This makes holo­graphic microscopy ideal for long-term observation of living cells, using time-lapse microscopy techniques. Unfocused images, caused by focus drift, are simply refocused at will by letting the computer software recreate the image.

External reading